07 03 2017 - SJUKHUSSÄKERHET

Ett sjukhus är en stor öppen anläggning där många människor rör sig. Det kan handla om sjuksköterskor, annan medicinsk personal, patienter, släktingar, besökare, leverantörer, sjukhusanställda – alla med olika ärenden och uppdrag. Sjukhuset kärnverksamhet med hälsa och människoliv har högsta prioritet samtidigt behövs personliga säkerhetslösningar. För hantera detta behöver personal, inte bara säkerhetspersonal, identifiera hot och risker när de uppstår. Då lyckas vi öka den operativa säkerheten snabbt. Genom att lyfta den analytiska förmågan kan vi lyfta säkerhetsarbete ännu ett steg. Erfarenheter och analyser av incidenter höjer likväl säkerheten. Det stärker förmågan att hantera såväl händelser. En förbättrad analytisk förmåga gör organisationen mer effektiv och bättre på att hantera incidenter och större kriser.

Dra nytta av världens bästa sensor
Sensorteknologins betydelse ökar i och med framväxten av Internet of Things, IoT. Det inkluderar rörelsedetektorer, videoteknologi och mycket annat. Men den bästa sensorn är kanske inte den du tror. Det är en sensor som kan samla in all typ av information hela tiden och som samtidigt omedelbart kan processa den. Jag talar naturligtvis om den mänskliga sensorn. Det är fortfarande med bred marginal världens bästa sensor. På ett sjukhus, som på vilken annan stor öppen anläggning helst, är människorna nyckeln till andras säkerhet.

Teknologi kan stötta och göra det möjligt för människor att agera som sensorer och därmed öka möjligheten för dem att ta både initiativ och ansvar. Det gör det möjligt att agera effektivt i kritiska situationer. För att lyckas med detta behöver systemlösningar vara enkla och intuitiva. Sociala medier typ av kommunikation stödjer och utnyttjar den mänskliga sensorn.

Med C-One kan händelser rapporteras i många format, tex bilder, ljud eller video. Det är ju så vi kommunicerar privat, så varför skulle professionell kommunikation fungera annorlunda? Genom att använda existerande infrastruktur, i form av internet och smarta mobiltelefoner, känns kommunikationen bekant och intuitiv, och den blir tillgänglig för alla överallt.

Crowdability™
Koncept som skapar nya sätt att se på sjukhussäkerhet bör stödjas. Att uppmuntra proaktivt agerande och förbättra reaktionsförmågan ger i slutändan högre säkerhet och större trygghet. Idén om att utnyttja social media typ av kommunikation tillsammans med det faktum att smarta telefoner fungerar praktiskt taget överallt gör det möjligt för massan, the crowd, att spela en avgörande roll i problemlösningen. Även om övervakningskameror och annan övervakningsutrustning kan ge relevant information, så skapar det i sig inte trygghet. Människor litar på människor, och det ger trygghet. En säkerhetslösning i en känslig miljö, såsom ett sjukhus, bör därför bygga på principen att människor tar ansvar. Det ökar beredskapen på sjukhuset och underlättar insatskontrollen när en incident inträffar.

Helhetsbild med Situational Awareness Management
På stora allmänna platser där olika grupper av människor rör sig kan situationen förändras snabbt. Det kan då vara svårt att filtrera vilken information som är relevant och samtidigt ha kontroll på helheten. Smarta system som C-One gör det möjligt att ge helhetsbilder. De gör de möjligt att se skogen och träden. Det gäller att skapa och filtrera relevant information med både centralt och lokalt perspektiv. Ett helhetsgrepp centrerat kring människor, “the crowd”, och alla mänskliga sensorer. Kommunikationen är flexibel och intuitiv. Mottagare definieras beroende på incidenter och rapporter. Därigenom ges ledningen möjlighet att allokera personal efter behov och skicka rätt person till rätt plats. Rätt lösning skapa”Situational Awareness” och en förmåga att agera. Lösningar med människan i centrum erbjuder driftkontroll såväl som en ökad förmåga att agera.

Att utveckla en ny kommunikationsstruktur

Nya moderna sätt att hantera samarbete och kommunikation gör det möjligt för sjukhus att bygga smarta säkerhetslösningar. Lösningar som gör det möjligt för en organisation att strukturera kommunikationen och öka beredskapen.

Den bygger på den stora massans deltagande, Crowdabilty™, och drar på så sätt nytta av världens bästa sensor – människan.

De första stegen i den här riktningen tas nu av organisationer som t.ex. Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. De lyfter sjukhussäkerheten till en ny nivå.

Share article

Download product information