09 06 2020 - Flowscape Technology AB publicerar Årsredovisning 2019

Ladda ned som PDF

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB (publ), 556725-4866, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2019.

Flowscape Technology ABs årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.flowscape.se, under IR samt bilagt detta pressmeddelande.

Revisionsberättelsen innehåller en anmärkning att årsredovisningen och koncernredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen inte har kunnat hållas tillgängliga för Bolagets aktieägare inom föreskriven tid i enlighet med aktiebolagslagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology AB (publ) Tel. 070 – 942 46 87
E-post: peter.reigo@flowscape.se
Hemsida: www.flowscape.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Flowscpae Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2020.

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape har en IoT-baserad lösning för det moderna kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsvektyget C-One, en flexible platform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

Share article

Download product information