14 06 2019 - Flowscape Technology AB: Årsredovisning 2018 samt kommentarer till revisorns uttalande i revisionsberättelsen

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB (publ), 556725-4866, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2018 samt kommenterar revisorns uttalande i revisionsberättelsen.

Flowscape AB ÅR 2018 inkl RB.pdf

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelsen för Flowscape Technology AB (publ), (”Bolaget”) – se bifogade pdf – lämnas följande information:

Revisionsberättelsen innehåller en anmärkning att årsredovisningen och koncernredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen inte har kunnat hållas tillgängliga för Bolagets aktieägare inom föreskriven tid i enlighet med aktiebolagslagen.

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under ”Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift”. Uttalandet lyder som följer: ”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamhet på avsnittet risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Där framgår att bolaget och koncernen är beroende av att prognostiserade affärer faller ut enligt önskemål för att kunna fortsätta verksamheten och säkerställa den kortfristiga finansieringen, vidare framgår att ifall intäkter inte kan genereras i den önskade takten kommer bolaget vara i behov av ytterligare extern finansiering. Sådan extern finansiering är inte säkerställd vid avlämnandet av årsredovisningen. Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.”

Av revisorns uttalande framgår följaktligen att bolaget och koncernen är beroende av att prognostiserade affärer faller ut enligt förväntan samt att om intäkter inte kan genereras i önskad takt eller ifall expansion av verksamheten skall ske i snabbare takt än planerat så kommer bolaget behöva ta in ytterligare extern finansiering.

Som presenterades i Bolagets pressmeddelande per den 17 maj 2019 har Bolagets styrelse, för att säkerställa Bolagets långsiktiga rörelsekapitalbehov, sökt ett bemyndigande från årsstämman den 17 juni 2019 att vid behov kunna genomföra nyemission av aktier.

”Arbetet med att anpassa våra kostnader och att fokusera på försäljning ger resultat. Vi ser att intresset och efterfrågan ökar framförallt på marknader utanför Norden. Som tidigare har indikerats så förväntas vi att nå positivt kassaflöde under 2019. Detta bygger på att vi uppfyller våra försäljningsmål, om detta inte sker har kortsiktig finansiering säkerställts genom lånelöften, bland annat av mig personligen. Syftet med bemyndigandet om nyemission är att ge utrymme för att stärka ägarbasen genom att erbjuda finansiella och industriella investerare att investera, och att öka finansiell flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion” säger VD Peter Reigo.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Reigo, VD Flowscape Technology AB (publ)

Tel. 070 – 942 46 87

E-post: peter.reigo@flowscape.se

Hemsida: www.flowscape.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Flowscpae Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2019.

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ”the modern office Flowmakers”. Genom att erbjuda en toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

Share article

Download product information