C-One funktioner och fördelar

C-One bygger på säkerhet och samarbete. Genom att använda den senaste programvarutekniken och kryptering är C-One ett av de mest kraftfulla och pålitliga säkerhetssystemen på marknaden.

Systemet är mycket anpassningsbart och använder ett intuitivt gränssnitt för enkel åtkomst och samarbete. Jämförbar med sociala medieappar i användbarhet, men med säkerhetsteknik på toppnivå.

Key features

Geo Safety

C-One möjliggör geo-positionering med en rad funktioner för ökad trygghet och säkerhet

Läs mer
Anpassade säkerhetsnivåer

C-One är utformat med väldefinierade användarroller för att säkerställa att rätt information når rätt målgrupp vid rätt tidpunkt.

Läs mer
Administrera din kommunikation

C-One är designad för att passa din organisations struktur både vad det gäller organisation och befintliga verktyg.

Läs mer
Kraftfull casegruppering

Systemet är utformat för att stödja samarbete och arbete i team.

Läs mer
Dynamiska caserättigheter

C-One är uppbyggt runt case och allt som finns runt ett cae och följer varje case från det att användaren skapar det tills att det finns en slutlig lösning och ett resultat.

Läs mer
Säker och kontrollerad

C-One har designat för att vara en heltäckande, trygg och säker kommunikationslösning.

Läs mer
Mångsidig mediehantering

C-One stöder foto, video, ljud och kartpositioner som skall överföras direkt dit där det behövs.

Läs mer
Komplettera gammal kommunikation

Körs på iOS och Android vilket gör användarbasens expansion flexibel och billig när den kompletterar existerande radiokommunikationer.

Effektivt samarbete

Systemet använder människors redan invanda beteende för att interagera och kommunicera i sociala medier och skapar ett nytt, mer intuitivt sätt att hantera incidenter. Vi kallar social media communication (SMC).

Läs mer
Full spårbarhet

C-One är utrustat med en omfattande spårningsfunktionalitet för att granska händelser från början till slut och analysera åtgärderna som vidtagits.

Läs mer
Situationsmedvetenhet

C-One är designat för att förstå och hantera kritiska händelser när de sker. Vi kallar det situational awareness management (SAM).

Läs mer
Designad för rörlighet

C-One är utformad för att passa de mobila enheter som personalen redan äger och vet hur man använder.

Geotaggade uppgifter

All data använder GPS-positionering för effektiv rapportering och analys av händelser.

Direktrapportering

Med snabbknappar och multimedia kan händelser rapporteras snabbt under pågående händelser.

Download product information

Anpassade säkerhetsnivåer

Tack vare sin utmärkande flexibilitet kan C-One tillfredsställa behov hos olika typer av användare. När användaren går in i systemet tilldelas personen en systemroll. Rollen ger vissa bestämda behörigheter och definierar både vad användaren kan göra och vilken nivå man ska ha och därmed vad man kan se.

Varje roll tilldelas en viss befogenhet som gör att man ka anpassa lösningen till organisationens hierarkiska struktur. Rollerna kan definieras i processer, events och i samarbeten. Eller så kan den till och med vara totalt skild från organisationens struktur.

Med rolldesignen i C-One kan du utnytta och förädla strukturen i din organisation och ge alla som deltar i kommunikationen möjlighet att ta ansvar och använda sina kunskap på bästa sätt. På det sättet stödjer C-One en kombination av både hierarkisk och social kommunikation.

Kraftfull casegruppering

Rolldesign, effektiv casehantering och informationsstruktur kombineras för att bygga kontroll över samarbeten. Rätt information når rätt personer med full spårbarhet och hela tiden med en fullständig överblick genom systemets SAM-funktion.

Effektivt samarbete uppnås genom att föra samman användarna och media i varje rapporterat case.

Denna unika lösning ger både operativ kontroll och riskhantering samtidigt som du har fullständig kontroll över hur den sociala kommunikationen är uppsatt.

Säker och kontrollerad

Oavsett om din data är aktiv eller statisk kommer C-One med dess inbyggda egenutvecklade app att i alla lägen skydda integriteten av din information. Systemet ger dig fullständig kontroll över systemanvändare, användarrättigheter och kommunikationen i din organisation som helhet.

Tack vare arkitekturen i C-Ones systemsäkerhet, användarrättigheter och innehåll kan accessen styras från case till case på individuell nivå. Denna unika lösning använder sig av en säker egenutvecklade app, som kan installeras på vanliga smartphones, och styr vilket innehåll som användarna kan se och vilka åtgärder de kan ta.

Säkerhetsarkitekturen ger en operativ kontroll och effektiv riskhantering som också omfattar kontroll över kommunikationen och den sociala kommunikationens struktur. Infrastrukturen stöds av den inbyggda egenutvecklade appen och är en smart lösning som gör det möjligt att dela med sig av viss information till bara vissa utvalda användare.

Hantera din kommunikation

Roller, case och strukturerad information gör lösningen enkel att anpassa till just er organisation.

Uppsättningen av kommunikationen kan anpassas till olika organisationer, metoder och processer och också stödja events i en strukturerad organisation. Detta skapar både en stor flexibilitet i installationen och en lösning som verkligen ger relevant information kring det man behöver veta. Genom att lösningen kan användas både på iOS och Android är den flexibel och billig att bygga ut, speciellt när det kompletterar befintlig radiokommunikation.

Med tydlig rolldesign utnyttjar du din organisationsstruktur ger användarna möjlighet att ta ansvar och använda sin kunskap efter bästa förmåga. Rolldesign och samarbete är nyckeln som hjälper C-One att stärka den befintliga organisationsstrukturen.

Dynamiska caserättigheter

Case publiceras för alla förbestämda mottagare och visas precis som ett inlägg på sociala medier. Andra kan då agera på lämpligt sätt genom att exempelvis kommentera, skicka bilder eller dela ut uppdrag till andra.

Varje case hanteras på lämplig nivå så resurser kan tas tillvara och användas rätt. Även om varje case stödjer den vanliga verksamheten kan det också bli startskottet för en eskalerad aktivitet. Case kan delas upp, expanderas, prioriteras eller tas bort med en anpassad blandning och på det sättet smidigt både flyta genom och lösas av organisationen.

Casehanteringen ger dig operativ kontroll och riskhantering. Strukturen för respektive case i kombination med roller och accessnivå gör att du kan styra kommunikationen och i slutändan din verksamhet.

Multimedial meddelandehantering

C-One multimediala meddelandehantering möjliggör ökad och delad medvetenhet om omgivningen. Alla kan se och dela samma intryck:

  • Bilder i HD format
  • Videos i HD format
  • Ljudinspelningar
  • Filer
  • Texter
  • Platser

Full spårbarhet

All data som genereras i kommunikationen arkiveras automatiskt och är lätt att finna.

C-One kan lagra all media och kommunikation med full spårbarhet vilket garanterar att varje interaktion är spårbar med möjlighet att plocka fram data för vidare granskning och analys.

Spårbarheten skapar förutsättningar till ständiga förbättringar där möjligheten till analys blir grunden till att förändra och utveckla verksamheten på lång sikt. Allt stöds av den detaljrika kvalité på information som sociala medier genererar och ger C-One en ständig betydelse på marknaden.

Situationsmedvetenhet

Med SMC blir incidentrapporter och ärendehantering enklare och mer användarvänligt än någonsin tidigare. Kommunikationen är alltid klart synlig tack vare den inbyggda centrala vy som ger SAM centralen en fullständig överblick över varje incident, både på lokal och central nivå.

SAM ger en bild av varje enskild händelse. Det gör att berörd personal kan verka eller hantera varje situation på lämpligt sätt. En nulägesbild i realtid förbättrar beslutsfattandet och skapar ett bättre resultat i situationer där varje sekund räknas.

Lösningen ger operativ kontroll och riskhantering samtidigt som man får kontroll över den sociala kommunikationens struktur. SAM stöds av användarna på fältet och deras rapportering, multimediala meddelanden som säkerställer kvalitetén i rapporter och skapar en fördjupad situationsmedvetenhet.

Effektivt samarbete

Med C-One kan alla se, kommentera och dela foton, videor, ljudklipp, filer och text. Andra användare kan sedan kommunicera och interagera på det upplagda materialet.

SMC välkomnar det moderna sättet att kommunicera samtidigt som det behåller hierarkiska strukturer. Innan sociala medier hade kommunikationen mest bara en avsedd mottagare. Sociala medier däremot kännetecknas av omedelbar kommunikation riktad inte bara till en mottagare utan en hel grupp. Med snabblänkar, sms och multimedia kan händelser dessutom snabbt rapporteras i realtid under det att den pågår.

Med SMC blir verksamheten strömlinjeformad, ledtider förkortas och svarstider blir snabbare. Allt tack vare en effektiv casehantering och kontroll över hur man samarbetar.

Geo safety

I takt med att vår värld konstant förändras så har behovet av att snabbt säkerställa en persons geografiska position ökat i takt med att nya hot ständigt dyker upp. C-One möjliggör och ger dig säkerhets och trygghetsfunktioner, både för dig som ansvarig och för dina medarbetare. Detta ger lägeskontroll och situationsöverblick med direktkommunikation till rätt personer vid rätt tidpunkt.

Hitta personal - Har vi personal där?
Den första fråga som ställs vid allvarliga incidenter är allt som oftast; har vi personal där? Genom att markera ett geografiskt område, så som en stad eller ett industriområde, skapas en geografisk zon som talar om för dig vem som befinner sig i zonen. Du kan nu omedelbart börja kommunicera med de som befinner sig i zonen och vidta rätt åtgärder. Detta skapar lägeskontroll och situationsförståelse för rätt åtgärder och beslut.

Follow me!
Ibland kan personer befinna sig i områden eller miljöer som upplevs mindre trygga. Genom en enkel knapptryckning i appen skickas en begäran om att följa mig till SAM-operatören som nu bekräftar och spårning aktiveras i realtid. Detta ger trygghet och kontroll för både medarbetare och arbetsgivare.

User Tracking
Om personer befinner sig i områden som redan är bekräftade som otrygga eller rent av farliga att vistas i, så möjliggör C-One funktionen User Tracking att SAM-operatören kan följa en eller flera användare i realtid.

Larm
C-One ger dig möjlighet att använda din telefon som larm och ger dina medarbetare en ökad trygghet och säkerhet om det finns risk för att de utsätts för hot och våld. Larmet får högsta prioritet och kan styras till en eller flera mottagare.!